Statut Fundacji
Conlea

Gdańsk, 15.01.2016

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundatorzy ustanawiają dla realizacji celów społecznie użytecznych fundację pod nazwą Fundacja Conlea, zwaną dalej Fundacją.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 3. Fundacja została ustanowiona przez Bartosza Kozakiewicza oraz Krzysztofa Kozakiewicza zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Zaparty w kancelarii notarialnej w Gdańsku, w dniu 15.01.2016r. (Rep. A nr 157/2016).

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Gdynia.
 2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 4. Fundacja posiada osobowość prawną.
 5. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. cyfryzacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 3

 1. Celami Fundacji są:
  1. współtworzenie i wspieranie społeczności menedżerów IT
  2. promowanie wymiany wiedzy i doświadczeń oraz współpracy w środowisku menedżerów IT
  3. propagowanie dobrych praktyk w zarządzaniu
  4. budowanie świadomości i kompetencji menedżerów
  5. organizacja i umożliwianie współpracy pomiędzy firmami i instytucjami
  6. propagowanie idei ciągłego doskonalenia i zdobywania wiedzy

§ 4

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. Organizowanie lub finansowanie konferencji, spotkań, szkoleń, kursów, seminariów, sympozjów, warsztatów, stypendiów lub innych form mogących wesprzeć realizację celów Fundacji,
  2. Tworzenie sieci partnerskich pomiędzy firmami oraz pomiędzy menedżerami rozwijającymi wiedzę,
  3. Prowadzenie działalności wydawniczej, tworzenie serwisów internetowych, których działalność wesprze realizację celów Fundacji,
  4. Udział i wspieranie prac innych podmiotów w zakresie zarządzania i dziedzin pokrewnych,
  5. Monitorowanie rynku wiedzy, edukacji i ich stosowania w praktyce,
  6. Prowadzenie, wspieranie, finansowanie badań, analiz i programów certyfikujących,
  7. Organizowanie i finansowanie akcji promujących idee najlepszych praktyk w zarządzaniu, świadomego i nowoczesnego menedżera.

§ 5

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
  1. 94.12.Z - Działalność organizacji profesjonalnych
  2. 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  3. 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  4. 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
  5. 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  6. 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
  7. 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  8. 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  9. 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
  10. 63.12.Z - Działalność portali internetowych

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 6

 1. Fundatorzy przeznaczają na majątek Fundacji (fundusz założycielski) środki pieniężne w wysokości 2 000,00 (dwa tysiące) złotych, w tym na działalność gospodarczą Fundacji prowadzoną dla pozyskiwania środków na realizację celów Fundacji kwotę 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych.
 2. Majątek Fundacji będzie uzupełniany środkami pochodzącymi z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. grantów, dotacji i subwencji osób prawnych, Unii Europejskiej, administracji publicznej,
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  4. dochodów z majątku fundacji,
  5. odsetek bankowych,
  6. prowadzonej działalności gospodarczej
 3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 4. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 7

 1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji Zwany dalej Zarządem.

§ 8

 1. Zarząd Fundacji składa się z przynajmniej jednej osoby, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Zarząd powoływany jest przez Fundatorów na czas nieokreślony.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci członka Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów przed upływem kadencji.
 5. W skład Zarządu mogą wejść Fundatorzy.

§ 9

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością̨ Fundacji, w tym działalnością gospodarczą
  2. realizacja celów statutowych,
  3. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  4. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  5. zarządzanie majątkiem Fundacji,
  6. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  7. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  8. składanie wniosku do Fundatorów o zmianę statutu,
  9. wnioskowanie do Fundatorów o połączenie lub likwidację Fundacji.
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorom roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 10

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają̨ się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną na adres e-mail zadeklarowany przez członka Zarządu w oświadczeniu pisemnym.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu
 5. Dla ważności głosowania niezbędny jest udział co najmniej połowy członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu.

Rozdział V. Sposób reprezentacji

§ 11

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50 000 zł wymagany jest podpis Prezesa Zarządu.

Rozdział VI. Uprawnienia Fundatorów

§ 12

 1. Fundatorzy wykonują uprawnienia wynikające ze Statutu przez pisemne oświadczenie woli kierowane do Fundacji.
 2. Każdy z Fundatorów może przekazać swoje uprawnienia wynikające ze Statutu wskazanej osobie fizycznej lub prawnej w drodze pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo nie wygasa na skutek śmierci Fundatora.
 3. W wypadku śmierci Fundatora jego prawa i obowiązki wykonują jego spadkobiercy. W przypadku kilku spadkobierców Fundatora, spadkobiercy ustanawiają swojego reprezentanta celem wykonywania obowiązków Fundatora. Do czasu ustanowienia reprezentanta, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uprawnienia Fundatora przysługują Prezesowi Zarządu.
 4. Uregulowania zawarte w § 19 ust. 3 Statutu są wiążące, o ile Fundator nie postanowi inaczej w testamencie.
 5. Do zadań Fundatorów należy w szczególności:
  1. nadzór i kontrola nad działalnością̨ Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
  2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
  3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa
  4. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
  5. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

Rozdział. VII. Postanowienia końcowe

§ 13

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Zmiana statutu dotycząca celu Fundacji może polegać na poszerzeniu lub uzupełnieniu celu bez naruszenia jego istotnych założeń.
 3. Zmiana statutu i celów działania Fundacji wymaga zgody Fundatorów.

§ 14

 1. W przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji – podlega ona likwidacji na podstawie oświadczenia Fundatorów.
 2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, ustanawia się likwidatora lub likwidatorów oraz ustala szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji Fundacji.
 3. Ewentualny majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany osobie ostatnio pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu, z przeznaczeniem na realizację celów określonych w Statucie.

Gdańsk, 15.01.2016

 1.